Dernek Maddeleri

Institut für technologiebasierte Ausbildung in Gesundheit, Management und Soziale Dienste (IHM)
Sağlık, yönetim ve sosyal hizmetlerde teknoloji tabanlı eğitim enstitüsü (IHM)

§ 1: 1) İsim, ikametgah ve faaliyet alanı

Dernek, IHM International - Institute for technology-based education in hHalth, Management and Social Services International adını taşımaktadır.
Wels'te yerleşik olan dernek, tüm federal bölgede eğitim, eğitim programları ve tüm dünyada ileri eğitim ile faaliyet göstermektedir.

§ 2: Amaç

Eğitim hayatın hemen her alanında son derece önemli olduğundan ve modern medyanın yardımıyla (özellikle modern bilgi ve iletişim teknolojisi ile) zaman ve mekandan bağımsız olarak iletişim kurulabildiğinden, faaliyetleri kar amacı gütmeyen dernek, ulusal ve uluslararası sağlık, yönetim ve sosyal hizmetler odaklı eğitim ve ileri eğitimi geliştirme, sunma ve destekleme ve dünya çapında bilgi alışverişini destekleme işlevine sahiptir.
Dernek ayrıca diğer araştırma, eğitim ve ileri eğitim enstitüleriyle de çalışmaktadır.

§ 3: Derneğin amacına ulaşmak için araç

(1) Birliğin amacı, bölüm 2 ve bölüm 3'te belirtilen kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilecektir.

(2) maddi olmayan araçlar olarak

a) Ulusal ve uluslararası eğitim programlarının geliştirilmesi ve sunulması, ulusal olduğu kadar
uluslararası düzeyde de.
b) Konuşmaların, bilimsel seminerlerin ve konferansların düzenlenmesi,
c) Kongrelerin düzenlenmesi ve eğitim ve öğretim seminerlerinin yürütülmesi.
d) Bilimsel makalelerin hazırlanması ve yayınlanması
e) Raporların/uzmanlıkların iadesi
f) Eğitim programlarının ve kursların geliştirilmesi ve yürütülmesi ve özel
çalışma tekliflerinin geliştirilmesi (örn. Üniversite sertifika kursları ve sertifika seminerleri)
g) Sosyalleşme etkinlikleri ve
h) halkla ilişkiler çalışmaları.

(3) Gerekli maddi kaynaklar, aşağıdakiler tarafından uygulanacaktır

a) üyelik ücretleri ve aidatlar
b) kurs ücretleri
c) etkinliklerden elde edilen gelirler ve
d) kulübe ait işletmeler,
e) bağışlar
f) koleksiyonlar
g) miraslar ve diğer katkılar

§ 4: Üyelik Türleri

(1) Birliğin üyeleri asil, olağanüstü/istisnai ve onursal üyeler olarak ayrılır.

(2) Tam üyeler, birliğin görevlerine tam olarak katılan üyelerdir.

(3) Olağanüstü/istisnai üyeler, özellikle uygun bir üyelik aidatı ödeyerek dernek faaliyetlerini destekleyen kişilerdir. Onursal üyeler, özel meziyetleri nedeniyle onursal üye olarak görevlendirilen kişilerdir.

§ 5:Üyeliğin kazanılması

(1) Her gerçek kişi ile tüzel kişi ve tüzel kişilik birliğe üye olabilir.

(2) Asıl ve olağanüstü/istisnai üyelerin kabulüne kurul karar verir. Üyeliğe kabul herhangi bir açıklama yapılmaksızın reddedilebilir.

(3) Bir onursal üyenin aday gösterilmesi, yönetim kurulunun Genel Kurul'a teklifi ile gerçekleşir.

§ 6: Üyeliğin sona ermesi

(1) Üyelik ölümle, tüzel kişiler ve tüzel kişilikler için tüzel kişiliğin kaybı ile, gönüllü çekilme ve çıkarılma ile sona erer.

(2) Çekilme sadece yılın 31.12 tarihinde gerçekleşebilir. Çekilme dilekçesi en az bir ay önce kurula verilmelidir. Geri çekilme çok geç teslim edilmişse, bir sonraki olası geri çekilme tarihi için geçerlidir. Bildirim tarihi için posta damgası belirleyici olacaktır.

(3) Yönetim kurulu, iki yazılı bildirime ve altı aydan daha uzun bir süre için uygun bir süre uzatımına rağmen üyelik aidatını ödemeyen üyeyi ihraç edebilir. Ödenmesi gereken üyelik aidatını ödeme yükümlülüğü bu karardan etkilenmez.

(4) Kurul, üyelik yükümlülüğünün ağır ihlali ve onur kırıcı davranışlar nedeniyle bir üyeyi ihraç edebilir.

(5) Onursal üyeliğin geri alınmasına, Kurul'un talebi üzerine Genel Kurul tarafından 4. maddede belirtilen gerekçelerle karar verilebilir.

§ 7: Üyelerin hak ve yükümlülükleri

(1) Üyeler, derneğin tüm uygun faaliyet ve etkinliklerine katılma ve tesisleri kullanma hakkına sahiptir. Genel Kurul ile aktif ve pasif seçimlerde oy kullanma hakkı sadece asil ve onursal üyelere tanınmıştır.

(2) Her üye, kuruldan tüzüklerin teslim edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

(3) Üyelerin en az onda biri kuruldan Genel Kurulun toplanmasını talep edebilir.

(4) Yönetim kurulu, her genel kurulda, derneğin faaliyetleri ve mali durumu hakkında üyelere bilgi vermek zorundadır.
Üyelerin en az onda biri, gerekçelerini de belirterek bu bilgileri talep ederse, yönetim kurulu, talep edilen bilgileri 4 hafta içinde üyelere vermek zorundadır.

(5) Üyeler denetlenmiş hesap verebilirlik raporları (muhasebe) hakkında bilgilendirilmelidir. Eğer bu Genel Kurul'da yapılıyorsa, muhasebeciler/denetçiler de dahil edilmelidir.

(6) Üyeler, derneğin çıkarlarını desteklemek ve derneğin itibarına ve amacına zarar verebilecek her şeyi önlemekle yükümlüdür. Üyeler, dernek tüzüğüne ve dernek organlarının kararlarına uymak zorundadır. Asil ve olağanüstü/istisnai üyeler
Genel Kurul'da kararlaştırılan üyelik aidatlarını zamanında ve tam olarak ödemekle yükümlüdürler.

§ 8: Dernek organları

Birliğin organları Genel Kurul (§ 9 ve 10), Yönetim Kurulu (§ 11 ila 13), Muhasip/Denetçi (§ 14) ve Tahkim Kuruludur (§ 15).

§ 9: Genel Kurul

(1) Genel Kurul, 2002 Avusturya Dernekler Yasası uyarınca "tüm üyelerin meclisi "dir. Olağan Genel Kurul her 4 yılda bir yapılır.

(2) Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda yapılabilir:

a. Yönetim kurulu veya olağan Genel Kurul buna karar verirse,
b. Tüm üyelerin en az onda birinin yazılı talebi varsa,
c. Muhasebeci(ler)/denetçi(ler) talep ederse (§ 21 sec. 5 first sentence VereinsG),
d. Muhasebeci(ler)/denetçi(ler) karar verirse (§ 21 sec. 5 ikinci cümle VereinsG, bu tüzüğün 11. maddesinin 2. fıkrasının üçüncü cümlesi),
e. 4 hafta içinde mahkeme tarafından atanan bir kayyumun kararı (bu tüzüğün 11. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi).

(3) Derneğin tüm üyeleri Genel Kuruldan 2 hafta önce davet edilmelidir. Bu davet yazılı olarak, e-posta, faks veya posta yoluyla (üyenin derneğe verdiği adrese, numaraya) yapılmalıdır. Bu hem olağan hem de olağanüstü Genel Kurul için geçerlidir. Gündem, Genel Kurul'un planlanmasına eklenmelidir. Genel Kurul'un toplanması yönetim kurulu (madde 1 ve madde 2 a-c), muhasip/denetçi (madde 2 d) veya mahkeme tarafından atanan kayyum/vekil (madde 2 e) tarafından yapılabilir.

(4) Genel Kurul'a ilişkin yazılı taleplerin Genel Kurul tarihinden en geç 3 gün önce e-posta veya faks yoluyla Yönetim Kurulu'na iletilmesi gerekmektedir.

(5) Geçerli kararlar - olağanüstü Genel Kurul'un toplanmasına ilişkin talepler hariç - sadece gündemdeki konulara ilişkin olarak alınabilir.

(6) Tüm üyeler Genel Kurul'a katılma hakkına sahiptir, ancak sadece asil üyeler ve onursal üyelerin oy hakkı vardır. Bu üyelerin her birinin bir oy hakkı vardır. Bir oyun bir başkasına devredilmesi yazılı bir yetki belgesi ile mümkündür.

(7) Genel Kurul, mevcut üye sayısına bakılmaksızın toplantı yeter sayısına sahiptir.

(8) Seçimler ve karar alma genellikle verilen ve geçerli oyların salt çoğunluğu ile gerçekleşir.
Tüzük değişikliği veya derneğin feshi kararları için verilen ve geçerli oyların en az üçte ikisinin alınması gerekir.

(9) Genel Kurulu başkan, bulunmadığı takdirde temsilcisi yönetir. Temsilcinin de bulunmaması halinde hazır bulunan en yaşlı yönetim kurulu üyesi Genel Kurulu yönetir.

§ 10: Genel Kurul'un Görevleri

Genel Kurul aşağıdaki görevlere sahiptir:

a) Öneriler hakkında karar vermek;
b) Muhasebecilerden/denetçilerden gelen yıllık raporu, hesap verme raporunu ve bilançoyu kabul etmek ve onaylamak;
c) Yönetim kurulu üyelerinin ve muhasebecilerin/denetçilerin seçilmesi ve görevden alınması;
d) Muhasebeciler/denetçiler arasındaki hukuki işlemleri onaylamak;
e) Yönetim kurulunun ibra edilmesi;
f) Üyelik aidatının ve üyelik ücretinin belirlenmesi;
g) Onursal üyeliklerin verilmesi ve geri alınması;
h) Tüzük değişikliklerinin karara bağlanması ve derneğin kendi isteğiyle feshi;
i) Gündemdeki diğer konulara ilişkin danışma ve karar alma.

§ 11: Yönetim Kurulu

(1) Kurul, en az lider kuruluş olarak başkan/başkan yardımcısı ve mali kuruluş olarak saymandan oluşur.

(2) Yönetim kurulu Genel Kurul tarafından seçilir.

(3) Yönetim kurulu, bir yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi durumunda, seçilebilir başka bir üyeyi seçme hakkına sahiptir. Bunun bir sonraki Genel Kurul tarafından onaylanması gerekir. Yönetim kurulunun tamamının görevden ayrılması veya başka birini seçmeden uzun süre görevde kalamaması halinde, resmi muhasebeci yeni bir yönetim kurulu seçmek üzere Genel Kurulu toplamalıdır. Resmi muhasebecinin de görev yapamayacak durumda olması halinde, bu acil durumu fark eden her asil üye, olağanüstü bir Genel Kurul toplamak zorunda olan sorumlu mahkemeye bir kayyum için başvurmak zorundadır.

(4) Kurulun görev süresi 4 yıldır, yeniden seçilmek mümkündür. Kuruldaki her görev şahsen yürütülmelidir.

(5) Kurul, başkan/başkan tarafından, temsilci yoksa yazılı veya sözlü olarak toplanır. Başkan/başkanın beklenmedik bir şekilde uzun süre izinli olması halinde, her kurul üyesi kurulu toplama hakkına sahiptir.

(6) Tüm üyelerin davet edilmiş olması ve üyelerin en az yarısının hazır bulunması halinde kurulda toplantı yeter sayısı vardır.

(7) Kurul kararını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde başkanın/başkan yardımcısının oyu belirleyici olur.

(8) Başkanlık, başkan/başkan, bulunmadığı takdirde bir temsilci tarafından yürütülür. Bunların da bulunmaması halinde kurul üyelerinin çoğunluğu tarafından seçilecek kişi başkanlık eder.

(9) Ölüm ve görev süresinin sona ermesi (3) dışında, bir yönetim kurulu üyesinin görevi görevden alma (9) ve istifa (10) ile sona erdirilebilir.

(10) Genel Kurul, yönetim kurulunun tamamını veya yönetim kurulu üyelerini görevden alma hakkına sahiptir. Görevden alma, yeni yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyelerinin atanmasıyla yürürlüğe girer.

(11) Yönetim kurulu üyeleri istifalarını yazılı olarak verme hakkına sahiptir. İstifanın yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun tamamının istifası halinde Genel Kurula hitaben yazılması gerekir. İstifa, halefin seçilmesi (2) ya da koopere edilmesi ile yürürlüğe girer.

§ 12: Kurul'un Görevleri

Yönetim kurulu derneği yönetmekle yükümlüdür. Dernek tüzüğü 2002'ye göre "yönetim kurumu "dur. Yönetim kurulu, tüzüğe göre başka bir dernek kurumuna verilmeyen tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Faaliyet alanı içerisinde özellikle aşağıdaki görevler yer almaktadır:

(1) Asgari gereklilikler olarak tüm gelir/giderlerin güncel kaydını ve tüm varlık ve yükümlülüklerin kaydını içeren yeterli bir kontrol ve muhasebe sisteminin kurulması.

(2) Tahmini gelir, hesap verebilirlik raporu ve bilançonun hazırlanması,

(3) Bu tüzüğün 9. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının a-c bentlerinde belirtilen durumlarda Genel Kurul'un hazırlanması ve toplanması;

(4) Birliğin faaliyetleri, performansı ve incelenen bilançosu hakkında üyeleri bilgilendirmek,

(5) Derneklerin varlıklarının ve parasının yönetimi;

(6) Asil üyeleri ve sürekli/olağanüstü üyeleri kabul eder ve reddeder/çıkarır;

(7) Birliğin çalışanlarını kabul etmek ve işten çıkarmak.

§ 13: Yönetim kurulunun belirli üyelerinin özel yükümlülükleri

(1) Başkan/başkan yardımcısı derneğin günlük işleriyle ilgilenir. Sayman, başkanı/başkanı destekler ve derneğin mali performansından sorumludur.

(2) Başkan/başkan yardımcısı derneği temsil eder. Derneğin yazılı belgelerinin yasal statü kazanması için başkanın imzası, para/maliye konularında ise saymanın imzası gerekir. Yönetim kurulu üyeleri ile dernek arasındaki hukuki işlemlerde ikinci bir yönetim kurulu üyesinin
onayı gerekir.

(3) Yasal işlemler için, derneği resmi olarak temsil etmek veya onun adına imza atmak için yetkiler sadece 2. maddede belirtilen yönetim kurulu üyeleri tarafından verilebilir.

(4) Yakın tehlike durumunda, başkan/başkan, Genel Kurul veya yönetim kurulunun faaliyet alanına giren konularda bile, kendi sorumluluğunda harekete geçme hakkına sahiptir. Dahili olarak bu eylemlerin daha sonra onaylanması gerekir.

(5) Genel Kurul ve kurulda başkan/başkan vekili başkanlık görevini yürütür.

(6) Başkan/başkan vekili, Genel Kurul ve kurula karşı protokole karşı sorumludur.

(7) Sayman, birliğin mali işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

§ 14: Muhasebeciler/Denetçiler

(1) İki muhasebeci Genel Kurul tarafından 4 yıl için seçilir. Yeniden seçilmeleri mümkündür. Saymanların, denetimle yükümlü olan Genel Kurul dışında derneğin herhangi bir kurumunda yer almaması gerekir.

(2) Muhasebeciler, mevcut işleri kontrol etmenin yanı sıra düzenli muhasebe ve kaynakların yasal kullanımına göre birliğin mali performansını kontrol etmekle yükümlüdür.
Yönetim kurulu, muhasebecilere gerekli tüm belge ve bilgileri vermek zorundadır. Muhasebeciler, inceleme sonuçları hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek zorundadır.

(3) Muhasebeci ile dernek arasındaki hukuki işlemler Genel Kurulun onayını gerektirir. Aksi takdirde, 11. maddenin 8. fıkrasından 10. fıkrasına kadar olan yasal hükümler muhasebeciler için de geçerlidir.

§ 15: Tahkim Kurulu

(1) Dernekten kaynaklanan tüm anlaşmazlıkların dostane bir şekilde çözüme kavuşturulması için dernek içi tahkim kuruluna başvurulmalıdır. ZPO §§ 577 ff uyarınca bir tahkim mahkemesi değil, 2002 Avusturya Dernekler Yasası uyarınca bir derneğin "arabuluculuk kurulu" uygulanmalıdır.

(2) "Arabuluculuk kurulu" 3 asil üyeden oluşur. Aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır. İhtilaflı taraflardan biri "arabuluculuk kurulu" üyelerinden birini yazılı olarak kurula bildirmek zorundadır. Kurul 7 gün içinde diğer uyuşmazlık tarafının 14 gün içinde bir "arabuluculuk kurulu" üyesi belirlemesini talep eder.
7 gün içinde kurul aracılığıyla yapılan bildirimden sonra, aday gösterilen iki hakem 14 gün içinde "arabuluculuk kurulu" başkanı olarak üçüncü bir üye seçer. Eşitlik halinde seçimler kura ile belirlenir. Hakemler, Genel Kurul hariç olmak üzere, eylemleri uyuşmazlığa konu olan bir kurumun parçası olamazlar.

(3) . "Arabuluculuk kurulu" her iki tarafı da dinledikten sonra ve tüm üyelerinin huzurunda salt çoğunlukla karar verir. En iyi bilgi ve vicdani kanaatine göre karar verir. Kararları nihaidir ve iç hukukta bağlayıcıdır.

§ 16: Birliğin kendi isteğiyle feshi

(1) Birliğin kendi isteğiyle feshine ancak Genel Kurul tarafından ve geçerli oyların 2/3 çoğunluğuyla karar verilebilir.

(2) Genel Kurul, derneğin mal varlığı varsa, bunların nasıl tasfiye edileceğine de karar verir. Genel Kurul, bir tasfiye memuru atamalı ve tüm derinlikler dengelendikten sonra derneğin varlıklarına ne olacağına karar vermelidir. Geriye kalan varlıklar, Madde 2 uyarınca benzer amaca ve kullanıma sahip bir derneğe devredilmelidir.