Članci Udruženja

Institut für technologiebasierte Ausbildung in Gesundheit, Management und Soziale Dienste (IHM)
Institut za obrazovanje zasnovano na tehnologiji u zdravstvu, menadžmentu i socijalnim uslugama (IHM)

§ 1: 1) Ime, prebivalište i oblast delovanja

Udruženje nosi naziv IHM International – Institute for Technology Based Education in hHalth, Management and Social Services International.
Nalazi se u Velsu i aktivan je na celoj federalnoj teritoriji, sa obrazovanjem, obrazovnim programima i daljim obrazovanjem širom sveta.

Step 2: Purpose

Budući da je obrazovanje izuzetno važno u gotovo svim oblastima života i uz pomoć savremenih medija (posebno sa savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama) nezavisno od vremena i lokacije za komunikaciju, udruženje, čije aktivnosti nisu usmerene profitom, ima funkciju da razvija, nudi i podržava obrazovanje i dalje obrazovanje sa fokusom na zdravlje, upravljanja i socijalnih usluga na nacionalnom i međunarodnom nivou i za podršku globalnoj razmjeni znanja.
Udruženje takođe sarađuje sa drugim istraživačkim, obrazovnim i daljim obrazovnim institutima.

3.3 Instrumenti za ostvarivanje ciljeva Udruženja

(1) Svrha Udruženja će se postići korišćenjem sredstava navedenih u odeljku 2 i odeljku 3.

b) nematerijalni instrumenti

a) razvoj i ponuda nacionalnih i međunarodnih obrazovnih programa, kako na nacionalnom tako i na nacionalnom nivou;
kao internacionalno.
b) organizovanje govora, naučnih seminara i konferencija,
c) Organizovanje kongresa i sprovođenje edukativnih i trening seminara.
d) sastav i objavljivanje naučnih radova
e) Finansiranje izveštaja/ekspertiza
f) razvoj i sprovođenje obrazovnih programa i kurseva i razvoj posebnih
Studijske studije (čl. Univerzitetski kursevi sertifikata i seminari sertifikata)
b) Socijalizacija i
e) rad u odnosima s javnošću.

(3) Potrebna materijalna sredstva biće primenjena od strane

a) članarine i članarine
b) naknada za kurs
c) proizilazi iz događaja i
d) preduzeća u vlasništvu kluba,
e) donacije
f) kolekcije
g) naslijeđe i drugi doprinosi

4.4 Tipovi članova

(1) Članovi udruženja su podeljeni u potpune, izuzetne/izuzetne i počasne članove.

(2) Punopravni članovi su oni koji su u potpunosti uključeni u zadatke udruženja.

(3) Izvanredni/iznimni članovi su oni koji podržavaju djelatnost udruge posebno plaćanjem odgovarajuće članarine. Počasni članovi su oni ljudi koji su imenovani za počasnog člana zbog posebnih zasluga.

Član 5: Dobijanje članstva

(1) Svako fizičko lice, kao i pravno lice i pravno lice mogu postati članovi udruženja.

(2) Odbor odlučuje o prijemu potpuno i izvanrednih/iznimnih članova. Prijem se može odbiti bez ikakve izjave.

(3) Imenovanje počasnog člana vrši se na prijedlog odbora Generalnoj skupštini.

Član 6: Prestanak članstva

(1) Članstvo se završava smrću, za pravna lica i pravna lica sa gubitkom pravnog lica, uz dobrovoljno povlačenje i isključenje.

(2) Povlačenje se može obaviti samo 31.12. godine u godini. Povlačenje mora biti dato odboru najmanje mjesec dana ranije. Ako je povlačenje predato prekasno, važi za sledeći mogući datum povlačenja. Ljuska poštanskog žiga je odlučujuća za datum obavještenja.

(3) Odbor može smijeniti člana, ako član nije platio članarinu, unatoč dva pisana obavještenja i odgovarajućem produženju roka za plaćanje duže od šest mjeseci. Obaveza plaćanja dospjele članarine ostaje nepromijenjena ovom odlukom.

(4) Odbor je u mogućnosti isključiti člana zbog grubih povreda obaveze članstva i nečasnog ponašanja.

(5) O povlačenju počasnog članstva može se odlučivati na osnovu razloga navedenih u § 4 Generalne skupštine na zahtjev Odbora.

Član 7: Prava i obaveze članova

(1) Članovi imaju pravo da učestvuju u svim odgovarajućim aktivnostima i događajima Udruženja i da koriste objekte. Pravo glasa u Generalnoj skupštini, kao i aktivni i pasivni izbori dostupni su samo punopravnim i počasnim članovima.

(2) Svaki član ima pravo zahtijevati dostavu statuta od odbora.

(3) Najmanje jedna desetina članova može zatražiti od odbora da sazove Generalnu skupštinu.

(4) Odbor mora da obavesti članove o aktivnostima i finansijskom učinku udruženja na svakoj Generalnoj skupštini.
Ako najmanje desetina članova zatraži ove informacije navodeći razloge za njihov zahtev, odbor mora da im dostavi potrebne informacije u roku od 4 nedelje.

(5) Članovi moraju biti obaviješteni o revidiranim izvještajima o odgovornosti (računovodstvu). Ako se to uradi u Generalnoj skupštini, moraju biti uključeni računovođe/revizori.

(6) Članovi su dužni da podrže interese udruženja i spreče sve što bi moglo da naškodi ugledu i svrsi udruženja. Članovi moraju da poštuju statute i odluke organa udruženja. Izuzetni i izuzetni članovi
obavezan da plati članarinu, o čemu se odlučuje u Generalnoj skupštini, na vreme i u punom iznosu.

Član 8: Organi udruženja

Organi udruženja su Generalna skupština (§ § 9 i 10), Odbor (§ § 11 do 13), računovođa/revizor (§ 14) i arbitražni odbor (§ 15).

§ 9: Generalna skupština

(1) Generalna skupština je "skupština svih članova" prema Zakonu o udruženjima Austrije iz 2002. godine. Generalna skupština se održava svake četiri godine.

(2) Vanredna Generalna skupština može se održati kada:

a) Odbor ili redovna Generalna skupština odlučuju o tome,
b) postoji pismeni zahtjev od najmanje desetine svih članova,
c. ako računovođa(e)/revizor(e) to zatraže (§ 21 sec. 5 prva rečenica VereinsG),
d. ako računovođa(e)/revizor(e) odluče (§ 21 sec. 5 druga rečenica VereinsG, § 11 sec. 2 treća rečenica ovih statuta),
e. Odluka kustosa/poverenika koju je odredio sud (§ 11 sec. 2, poslednja rečenica ovog statuta) u roku od 4 nedelje.

(3) Svi članovi udruženja moraju biti pozvani 2 nedelje pre Generalne skupštine. To se mora dogoditi u pisanoj formi, po e-mailu, po faksu ili po pošti (na adresu, broj koji je član dao udruženju). Ovo važi kako za redovnu, tako i za vanrednu Generalnu skupštinu. Dnevni red mora biti priložen rasporedu Generalne skupštine. Okupljanje Generalne skupštine može obaviti odbor (sec. 1 i sec.2 lit. a-c), računovođa/revizor (sec. 2 lit. d) ili kustos/poverenik koji je postavio sud (sec. 2 lit. e).

(4) Pismeni zahtjevi za Generalnu skupštinu moraju se dostaviti odboru najkasnije 3 dana prije datuma Generalne skupštine, putem e-maila ili faksa.

(5) Valjane odluke – osim onih zahtjeva o okupljanju vanredne Generalne skupštine – mogu se donositi samo u vezi sa temama dnevnog reda.

(6) Svi članovi imaju pravo da prisustvuju Generalnoj skupštini, ali pravo glasa imaju samo punopravni članovi i počasni članovi. Svaki od ovih članova ima jedan glas. Prenos glasanja na drugog je moguć u obliku pismenog odobrenja.

(7) Generalna skupština ima kvorum bez obzira na broj prisutnih članova.

(8) Izbori i donošenje odluka obično se odvijaju prostom većinom datih i važećih glasova.
Za odluke o promjeni statuta ili raspuštanju udruge potrebno je najmanje dvije trećine datih i važećih glasova.

(9) Predsjednik vodi Generalnu skupštinu i njegovog predstavnika ako nije dostupan. Ako predstavnik takođe nije dostupan, najstariji prisutni član odbora vodi Generalnu skupštinu.

§ 10: Zadaci Generalne skupštine

Generalna skupština ima sledeće zadatke:

a) donošenje odluka u vezi sa predlozima;
(b) prihvatanje i odobravanje godišnjeg izveštaja, izveštaja o odgovornosti i bilansa stanja koji dolaze od računovođa/revizora;
c) izbor i razrješenje članova odbora i računovođa/revizora;
d) odobravanje pravnih transakcija između računovođa/revizora;
e) otpuštanje odbora;
f) utvrđuje naknadu za pridruživanje i naknadu za članstvo;
g) dodjelu i povlačenje počasnih članova;
h) donošenje odluka u vezi sa izmenama statuta i dobrovoljnim raspuštanjem udruženja;
(i) konsalting i donošenje odluka u vezi sa drugim tačkama dnevnog reda.

Step 11: Board

(1) Odbor se sastoji od najmanje predsjednika/predsjednice kao vodeće institucije i blagajnika kao finansijske institucije.

(2) Odbor bira Generalna skupština.

(3) Odbor ima pravo, u slučaju da jedan član odbora podnese ostavku, da kooptira drugog izabranog člana. To mora da potvrdi sledeća Generalna skupština. Ako cijeli odbor odustane ili nije dostupan duže vrijeme bez kooptiranja nekog drugog, službeni računovođa mora okupiti Generalnu skupštinu kako bi izabrao novi odbor. Ukoliko i zvanični računovođa ne bude sposoban za akciju, svaki punopravni član koji shvati ovu vanrednu situaciju, mora da podnese zahtev za poverenika u odgovornom sudu, koji mora da okupi dodatnu redovnu Generalnu skupštinu.

(4) Mandat odbora je 4 godine, moguć je ponovni izbor. Svaka funkcija u odboru mora biti izvršena lično.

(5) Odbor će okupiti predsjedavajući/predsjedavajući, ako nema predstavnika, u pisanom ili usmenom obliku. Ako je predsjedniku/predsjednici neočekivano zabranjeno duže vrijeme, svaki član odbora ima pravo da okupi odbor.

(6) Odbor ima kvorum, ako su svi članovi pozvani i ako je prisutna najmanje polovina članova.

(7) Odbor donosi odluku prostom većinom glasova. U slučaju izjednačenja odlučit će se glas predsjedavajućeg/predsjedavajućeg.

(8) Predsjedavajućeg će obavljati predsjedavajući/predsjedavajući, predstavnik ako nije dostupan. Ako i oni nisu dostupni, osoba koja će biti izabrana od strane većine članova odbora.

(9) Osim smrti i isteka mandata (3), funkcija člana odbora može se okončati smjenom (9) i ostavkom (10).

(10) Generalna skupština ima pravo da razriješi cijeli odbor, odnosno članove odbora. Smjena stupa na snagu kada se imenuju novi članovi odbora ili odbora.

(11) Članovi odbora imaju pravo predati ostavku u pisanoj formi. Ostavka mora biti upućena odboru, ili u slučaju da cijeli odbor podnese ostavku, Generalnoj skupštini. Ostavka stupa na snagu kooptiranjem (2) ili izborom nasljednika.

Član 12: Zadaci Komisije

Odbor je dužan da upravlja udruženjem. To je "upravljačka institucija" prema Ustavu udruženja iz 2002. godine. Odbor je dužan da ispuni sve dužnosti koje nisu dodeljene drugoj instituciji udruženja u skladu sa statutom. U svojoj sferi djelovanja posebno su sljedeći zadaci:

(1) Instaliranje adekvatnog kontrolnog i računovodstvenog sistema sa tekućim evidentiranjem svih prihoda/rashoda i evidencijom o svim sredstvima i obavezama kao minimalnim zahtevima.

(2) Priprema procijenjenog dohotka, izvještaja o odgovornosti i bilansa stanja,

(3) Priprema i okupljanje Generalne skupštine u slučajevima §9, 1 i 2 lit. a-c, ovog statuta;

(4) Informisanje članova o aktivnostima udruženja, učinku i revidiranom bilansu stanja,

5) upravljanje imovinom i novcem udruženja;

(6) Prihvata i odbija/otpušta punopravne članove i državne/vanredne članove;

(7) Prihvata i otpušta zaposlene u Udruženju.

13 Posebne obaveze pojedinih članova odbora

(1) Predsjedavajući/predsjednica bavi se svakodnevnim poslovanjem udruženja. Blagajnik podržava predsjedavajućeg/predsjedavajućeg i odgovoran je za finansijski učinak udruženja.

(2) Predsjednik/predsjednica predstavlja Udruženje. Pisanim dokumentima udruženja potreban je potpis predsednika da bi se dobio pravni status, u pitanjima novca/finansija dokumentima je potreban potpis blagajnika. Pravne transakcije između članova odbora i udruženja moraju imati
odobrenje drugog člana Komisije.

(3) Ovlašćenja za pravne akte, da zvanično zastupaju udruženje ili da potpišu u njegovo ime, mogu isključivo da daju članovi odbora navedeni u 2.

(4) U slučaju neposredne opasnosti, predsedavajući/predsednica ima pravo, čak i u poslovima, koji su u sferi delovanja Generalne skupštine ili odbora, da preduzme mere na sopstvenu odgovornost. Ove interne akcije moraju biti odobrene naknadno.

(5) Predsjedavajući/predsjedavajući ima vodeću predsjednicu u Generalnoj skupštini i odboru.

(6) Predsjedavajući/predsjedavajući je odgovoran za protokol za Generalnu skupštinu i Upravni odbor.

(7) Blagajnik je odgovoran za uredno finansijsko ponašanje udruženja.

§ 14: Računovođe/revizori

(1) Generalna skupština bira dva računovođe na 4 godine. Ponovni izbori su mogući. Računovođe ne smiju biti dio institucije udruženja osim Generalne skupštine, čija je obaveza kontrola.

(2) Računovođe imaju odgovornost da kontrolišu tekuće poslovanje, kao i da kontrolišu finansijske performanse udruženja u skladu sa urednim računovodstvenim i zakonskim korišćenjem resursa.
Odbor mora da dostavi računovođi sva dokumenta i informacije koje su neophodne. Računovođe moraju obavijestiti odbor o rezultatima ispita.

(3) Pravnim poslovima između računovođe i udruženja potrebna je saglasnost Generalne skupštine. U suprotnom, zakonske odredbe iz § 11 odeljka 8 do 10 primenjuju se na računovođe na odgovarajući način.

Član 15: Arbitražni odbor

(1) Za prijateljsko usklađivanje svih sporova koji proizilaze iz udruženja, mora se obratiti interni arbitražni odbor. "Odbor za posredovanje" udruženja prema austrijskom Zakonu o udruženjima iz 2002. godine mora se primijeniti, a ne arbitražni sud prema §§ 577 ff ZPO.

(2) "Odbor za posredovanje" sastoji se od 3 punopravna člana. Biće sastavljen na sledeći način. Jedan sporni partner mora u pisanom obliku objaviti odbor članom "odbora za posredovanje". U roku od 7 dana odbor traži od druge strane u sporu da imenuje člana "odbora za posredovanje" u roku od 14 dana.
Nakon obavještenja preko odbora u roku od 7 dana, dva predložena arbitra biraju trećeg člana za predsjednika "odbora za posredovanje" u roku od 14 dana. U slučaju izjednačenja, o izborima odlučuje lot. Arbitarima nije dozvoljeno da budu dio institucije – osim Generalne skupštine – čije su radnje predmet spora.

(3) . "Odbor za posredovanje" odlučuje nakon što je čuo obje strane i pod prisustvom svih svojih članova prostom većinom. Odlučuje u skladu sa svojim najboljim znanjem i savješću. Odluke su konačne i interno obavezujuće.

Član 16: Dobrovoljno raspuštanje Udruženja

(1) O dobrovoljnom raspuštanju udruženja može odlučivati samo Generalna skupština i sa dvotrećinskom većinom važećih glasova.

(2) Generalna skupština takođe odlučuje, ako postoji imovina udruženja, kako će biti izmirena. Generalna skupština mora da postavi likvidatora i odluči šta će biti sa imovinom udruženja, nakon što sve dubine budu uravnotežene. Preostala imovina mora biti prebačena u udruženje sa sličnom namenom i daljom upotrebom u skladu sa § 2.