Pravila i uslovi (GTC)

§ 1 Validnost, definicija pojmova

(1) Institut za obuku zasnovanu na tehnologiji u zdravstvu, menadžmentu i socijalnim uslugama (IHM), Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels, Austrija (u daljem tekstu: "mi" ili "IHM International") djeluje na web stranici www.ihm. ac.at online prodavnica robe i digitalne robe. Sledeći opšti uslovi važe za sve usluge između nas i naših klijenata (u daljem tekstu: "kupac" ili "vi") u verziji koja važi u trenutku porudžbine, osim ako nije drugačije izričito dogovoreno.

(2) "Potrošač" u smislu ovih Uslova i odredbi je svako fizičko lice koje zaključuje pravnu transakciju u svrhe koje pretežno nisu komercijalne ili samozaposlene. "Preduzetnik" je fizičko ili pravno lice ili pravno partnerstvo koje, prilikom zaključenja pravnog posla, deluje u obavljanju svoje komercijalne ili nezavisne profesionalne delatnosti, pri čemu je pravno partnerstvo partnerstvo koje je opremljeno sposobnošću sticanja prava i sklapanja obaveza.

§ 2 Zaključivanje ugovora, čuvanje teksta ugovora

(1) Sledeće odredbe o zaključenju ugovora primenjuju se na porudžbine putem naše internet prodavnice u www.ihm.ac.at.

(2) Naše prezentacije proizvoda na internetu nisu obavezujuće i nisu obavezujuća ponuda za zaključivanje ugovora.

(3) Kada je porudžbina primljena u našoj internet prodavnici, primenjuju se sledeća pravila: Kupac dostavlja obavezujuću ponudu ugovora tako što uspešno prolazi kroz postupak naručivanja predviđen u našoj internet prodavnici. Redoslijed se odvija u sljedećim koracima:

  • Izbor željene robe, digitalne robe,
  • Dodavanje proizvoda klikom na odgovarajuće dugme (npr. "U korpi za kupovinu", "U torbi za kupovinu" ili slično),
  • Provjera informacija u korpi za kupovinu,
  • Pozivanje pregleda narudžbe klikom na odgovarajuće dugme (npr. "Nastavi odjavu", "Nastavi plaćati", "Naručiti pregled", itd.)
  • Unošenje / provjera adrese i kontakt detalja, odabir načina plaćanja, potvrđivanje uvjeta i pravila otkazivanja,
  • Završite narudžbu pritiskom na dugme "Kupi sada." Ovo predstavlja vašu obavezujuću naredbu.
  • Ugovor se zaključuje kada dobijete potvrdu narudžbe od nas na navedenu e-mail adresu u roku od tri radna dana.

(4) Ako je ugovor zaključen, ugovor se zaključuje sa Institutom za obuku zasnovanu na tehnologiji u zdravstvu, menadžmentu i socijalnim uslugama (IHM), Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels, Austrija.

(5) Pre naručivanja, podaci o ugovoru mogu se odštampati pomoću funkcije štampanja pregledača ili sačuvati elektronskim putem. Obrada porudžbine i prenos svih informacija potrebnih u vezi sa zaključenjem ugovora, posebno podataka o porudžbini, uslovima i politici otkazivanja, vrši se elektronskom poštom nakon što ste izvršili porudžbinu, u nekim slučajevima automatski. Ne čuvamo tekst ugovora nakon zaključenja ugovora.

(6) Greške u unosu mogu se ispraviti pomoću uobičajenih funkcija tastature, miša i preglednika (npr. tipka »back«). Takođe se mogu ispraviti prevremenim otkazivanjem procesa porudžbine, zatvaranjem prozora pretraživača i ponavljanjem procesa.

(7) Obrada porudžbine i prenos svih informacija potrebnih u vezi sa zaključenjem ugovora delimično je automatizovana elektronskom poštom. Zbog toga morate osigurati da je e-mail adresa koju ste pohranili kod nas tačna, da je prijem e-mailova tehnički osiguran i, posebno, nije spriječen SPAM filterima.

§ 3 Predmet ugovora i bitne karakteristike proizvoda

(1) Predmet ugovora u našoj internet prodavnici je:

  1. Prodaja robe. Konkretni proizvodi koji se nude mogu se naći na našim stranicama članaka.
  2. Prodaja digitalne robe, npr. preuzimanja softvera ili medija. Konkretni digitalni proizvodi koji se nude mogu se naći na našim stranicama članaka.

(2) Osnovne karakteristike robe i digitalne robe mogu se naći u opisu predmeta.

(3) Za prodaju digitalnih proizvoda primjenjuju se ograničenja vidljiva iz opisa proizvoda ili na drugi način koja proizlaze iz okolnosti, posebno na hardverske i/ili softverske zahtjeve za ciljno okruženje. Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno, predmet ugovora je samo privatna i komercijalna upotreba proizvoda bez prava na preprodaju ili podlicencu.

§ 4 Cijene, troškovi dostave i isporuke

(1) Cijene navedene u odgovarajućim ponudama, kao i troškovi dostave su ukupne cijene i uključuju sve komponente cijena, uključujući sve primjenjive poreze.

(2) Odgovarajuća kupovna cijena mora biti plaćena prije isporuke proizvoda (avansno plaćanje), osim ako izričito ne ponudimo kupovinu na računu. Načini plaćanja koji su vam dostupni prikazani su pod odgovarajućim dugmetom u internet prodavnici ili u odgovarajućoj ponudi. Osim ako nije drugačije navedeno za pojedinačne načine plaćanja, zahtjevi za plaćanje dospevaju odmah za plaćanje.

(3) Pored navedenih cijena, troškovi dostave mogu se primijeniti i za isporuku proizvoda, osim ako je odgovarajući proizvod prikazan kao besplatan za troškove isporuke. Troškovi dostave su vam jasno saopšteni o ponudama, moguće u sistemu korpe za kupovinu i na pregledu porudžbine.

(4) Osim ako nije jasno navedeno drugačije u opisu proizvoda, svi ponuđeni proizvodi su odmah spremni za otpremu (vrijeme isporuke: [mjesto vrijednosti za default_delivery_time_text] nakon primitka plaćanja).

(5) Primjenjuju se sljedeća ograničenja područja isporuke: Isporuka se vrši u sljedećim zemljama:

5 Pravo na zadržavanje, zadržavanje titule

(1) Pravo na zadržavanje možete ostvariti samo ako se to odnosi na zahtjeve iz istog ugovornog odnosa.

(2) Roba ostaje u našem vlasništvu sve dok kupovna cijena ne bude plaćena u cijelosti.

6 Pravo na povlačenje

Kao potrošač imate pravo na povlačenje. Ovo je zasnovano na našoj politici otkazivanja.

7 Obaveze

(1) Uz sledeće izuzetke, naša odgovornost za kršenje ugovornih obaveza i za kaznena dela ograničena je na nameru ili grubi nemar.

(2) Imamo neograničenu odgovornost u slučaju blagog nemara u slučaju povrede života, udova, zdravlja ili u slučaju kršenja bitne ugovorne obaveze. Ako smo u nemogućnosti sa uslugom zbog blagog nemara, ako je usluga postala nemoguća ili ako smo prekršili suštinsku ugovornu obavezu, odgovornost za imovinu i finansijsku štetu koja se može pripisati tome ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovor. Suštinska ugovorna obaveza je ona čije ispunjenje omogućava pravilno izvršenje ugovora na prvom mestu, čija povreda ugrožava ostvarivanje svrhe ugovora i na čiju usklađenost se možete redovno osloniti. Ovo posebno uključuje našu dužnost da postupamo i da ispunimo ugovorno dugovanu uslugu, koja je opisana u § 3.

8 Ugovorni jezik

Engleski je dostupan samo kao ugovorni jezik.

§ 9 Garancija

(1) Garancija se zasniva na zakonskim odredbama.

(2) U odnosu na preduzetnike, garantni rok za isporučenu robu je 12 meseci.

(3) Kao potrošač, od vas se traži da odmah po ispunjenju ugovora proverite stavku/digitalnu robu ili uslugu koja je predviđena za potpunost, očigledne nedostatke i štetu u transportu i da obavestite nas i špeditera o eventualnim pritužbama u najkraćem mogućem roku. Ako se ne pridržavate, to naravno neće uticati na vaše zakonske zahteve za garanciju.

§ 10 Konačne odredbe / rješavanje sporova

(1) Primjenjuje se austrijsko pravo. U slučaju potrošača, ovaj izbor zakona primjenjuje se samo ako se time ne uklanja zaštita odobrena obaveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište (načelo povoljnosti).

(2) Odredbe Konvencije o prodaji Ujedinjenih nacija izričito se ne primenjuju.

(3) Ako je kupac trgovac, pravno lice po javnom pravu ili poseban fond prema javnom pravu, mesto nadležnosti za sve sporove koji proizilaze iz ugovornih odnosa između kupca i ponuđača je sedište pružaoca usluga.

Evropska komisija pruža platformu za online rešavanje sporova, koju možete naći na https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nismo ni obavezni ni voljni da učestvujemo u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.