Pravo na povlačenje potrošača

(Potrošač je svako fizičko lice koje zaključuje pravnu transakciju u svrhe koje uglavnom nisu komercijalne ili njihove nezavisne profesionalne aktivnosti.)

Pravo na povlačenje

Imate pravo da raskinete ovaj ugovor u roku od 14 dana bez navođenja bilo kakvog razloga.

Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana zaključenja ugovora.

Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate nas kontaktirati (Institut za obuku zasnovanu na tehnologiji u zdravstvu, menadžmentu i socijalnim uslugama (IHM), Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels, Austrija, broj telefona: 0043 664 5432246, e-mail adresa: office@him.ac.at) putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, e-mailom) vaše odluke o povlačenju iz ovog ugovora. U tu svrhu možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje modela, ali to nije obavezno.

Da biste ispunili rok za povlačenje, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju prava na povlačenje pre isteka perioda povlačenja.

Posljedice povlačenja

Ukoliko odustanete od ovog ugovora, mi ćemo vam dati sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (sa izuzetkom dodatnih troškova koji proizilaze iz izbora drugačije vrste isporuke od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo), koje ćemo odmah i najkasnije vratiti u roku od četrnaest dana od dana kada smo dobili obaveštenje o otkazivanju ovog ugovora. Za ovu otplatu koristićemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za prvobitnu transakciju, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno sa vama; Ni u kom slučaju vam neće biti naplaćena naknada za ovu otplatu.

Obrazac za povlačenje modela

(Ukoliko želite da raskinete ugovor, molimo Vas da popunite ovaj formular i pošaljete ga nazad.)

–Na

Institut za obuku zasnovanu na tehnologiji u zdravstvu, menadžmentu i socijalnim uslugama (IHM), Alois-Auer-Straße 15, 4600 Wels, Austrija, broj telefona: 0043 664 5432246, e-mail adresa: office@ihm.ac.at

– I / mi (*) ovim opozivom ugovora koji smo zaključili ja / mi (*) za kupovinu sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)

– Naručeno na (*) / primljeno na (*)

– Ime potrošača (s)

– Adresa potrošača (e)

– Potpis potrošača (a) (samo ako je to saopšteno na papiru)

–Datum

___________
(*) Izbriši tamo gdje je neprimjenjivo.