Statut Udruge

Institut für technologiebasierte Ausbildung in Gesundheit, Management und Soziale Dienste (IHM)
Institut za tehnološko obrazovanje u zdravstvu, upravljanju i socijalnim uslugama (IHM)

§ 1: 1) Naziv, prebivalište i područje djelovanja

Udruga ima naziv IHM International – Institut za tehnološko obrazovanje u hHalthu, Management and Social Services International.
Nalazi se u Welsu i aktivan je na cijelom saveznom teritoriju, s obrazovanjem, obrazovnim programima i daljnjim obrazovanjem u cijelom svijetu.

§ 2: Svrha

Budući da je obrazovanje izuzetno važno u gotovo svim područjima života i uz pomoć suvremenih medija (posebno uz suvremenu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju) vremenski i lokacijski neovisno o komunikaciji, udruga, čije aktivnosti nisu usmjerene profitom, ima funkciju razvijati, nuditi i podržavati obrazovanje i daljnje obrazovanje s naglaskom na zdravlje, upravljanje i socijalne usluge na nacionalnoj i međunarodnoj razini te za potporu svjetskoj razmjeni znanja.
Udruga također surađuje s drugim istraživačkim, obrazovnim i daljnjim obrazovnim institutima.

§ 3: Instrument za postizanje svrhe udruge

(1) Svrha pridruživanja postići će se korištenjem sredstava navedenih u odjeljcima 2. i odjeljku 3.

(2) kao nematerijalni instrumenti služe

a) Razvoj i pružanje nacionalnih i međunarodnih obrazovnih programa, kako na nacionalnoj tako i na nacionalnoj razini
kao i međunarodno.
b) organizacija govora, znanstvenih seminara i konferencija,
c) Organizacija kongresa i provođenja edukativnih seminara i seminara.
d) Sastavljanje i objavljivanje znanstvenih radova
e) Povrat izvješća/stručnih znanja
f) Razvoj i provođenje obrazovnih programa i tečajeva te razvoj posebnih
Ponude za studij (npr. Sveučilišni svjedodžbeni tečajevi i svjedodžbeni seminari)
g) Druženje i
h) rad na odnosima s javnošću.

(3) Potrebna materijalna sredstva primijenit će

a) članarine i članarine
b) naknade za tečaj
c) prihod od događaja i
d) poduzeća u vlasništvu kluba,
e) donacije
f) zbirke
g) ostavštine i drugi doprinosi

§ 4:Vrste članstva

(1) Članovi udruge podijeljeni su na potpune, izvanredne/iznimno i počasne članove.

(2) Punopravni članovi su oni koji su u potpunosti uključeni u zadaće udruge.

(3) Izvanredni/iznimno članovi su oni koji podržavaju aktivnosti udruge, posebno uz plaćanje odgovarajuće članarine. Počasni članovi su oni ljudi koji su zbog posebnih zasluga zamjenici počasnog člana.

§ 5:Stjecanje članstva

(1) Svaka fizička osoba kao i pravna i pravna osoba mogu postati članom udruge.

(2) Odbor odlučuje o prihvatu potpuno i izvanrednih/iznimno članova. Prijem se može odbiti bez ikakve izjave.

(3) Imenovanje počasnog člana odvija se na prijedlog odbora Općoj skupštini.

§ 6: Prestanak članstva

(1) Članstvo završava smrću, za pravne i pravne osobe gubitkom pravne osobe, dobrovoljnim povlačenjem i isključenjem.

(2) Povlačenje se može izvršiti samo u 31.12. Povlačenje se mora dati odboru najmanje mjesec dana prije. Ako je povlačenje predano prekasno, vrijedi za sljedeći mogući datum povlačenja. Ljuska poštanske marke odlučujuća je za datum obavijesti.

(3) Odbor može razriješiti člana ako član nije platio članarinu, unatoč dvije pisane obavijesti i odgovarajućem produljenju vremena za plaćanje duljem od šest mjeseci. Ova odluka ne utječe na obvezu plaćanja dospjele članarine.

(4) Odbor može isključiti člana zbog grubih povreda članske obveze i nečasnog ponašanja.

(5) O povlačenju počasnog članstva može se odlučivati na temelju razloga navedenih u § 4 Opće skupštine na zahtjev Odbora.

§ 7: Prava i obveze članova

(1) Članovi imaju pravo sudjelovati u svim odgovarajućim aktivnostima i događajima udruge te koristiti sadržaje. Pravo glasa u Općoj skupštini kao i aktivni i pasivni izbori dostupni su samo potpuno i počasnim članovima.

(2) Svaki član ima pravo zahtijevati dostavu statuta od odbora.

(3) Najmanje jedna desetina članova može zatražiti od odbora da sazove Opću skupštinu.

(4) Odbor mora obavijestiti članove o aktivnostima i financijskim rezultatima udruge na svakoj Općoj skupštini.
Ako najmanje desetina članova zatraži te informacije navodeći razloge za svoj zahtjev, odbor im mora dostaviti potrebne informacije u roku od četiri tjedna.

(5) Članovi moraju biti obaviješteni o revidiranim izvješćima o odgovornosti (računovodstvo). Ako se to radi u Općoj skupštini, moraju biti uključeni računovođe/revizori.

(6) Članovi su dužni podržati interese udruge i spriječiti sve što bi moglo naštetiti ugledu i svrsi udruge. Članovi se moraju pridržavati statuta i odluka organa udruga. Potpuno i izvanredni/iznimno članovi su:
obvezna platiti članarinu, o kojoj se odlučuje u Glavnoj skupštini, na vrijeme i puni iznos.

§ 8: Organi udruge

Organi udruge su Opća skupština (§ § 9 i 10), Odbor (§ § 11 do 13), Računovođa/Revizor (t. 14.) i Arbitražno vijeće (§ 15).

§ 9: Glavna skupština

(1) Opća skupština je "skupština svih članova" prema Austrijskom zakonu o pridruživanju iz 2002. godine. Redovna Opća skupština održava se svake 4 godine.

(2) Izvanredna opća skupština može se održati kada:

a. odbor ili redovna Opća skupština odlučuje o tome,
b. postoji pisani zahtjev najmanje desetine svih članova,
c. ako računovođe/revizori to zatraže (t. 21. sek. 5 prva rečenica VereinsG),
d. ako računovođe/revizori odluče o tome (t. 21. sek. 5. druga rečenica VereinsG, t. 11. sek. 2 treća rečenica ovih statuta),
e. Odluka kustosa/povjerenika koju je upisao sud (t. 11. sek. 2, posljednja rečenica ovog statuta) u roku od 4 tjedna.

(3) Svi članovi udruge moraju biti pozvani 2 tjedna prije Opće skupštine. To se mora dogoditi u pisanom obliku, e-poštom, faksom ili poštom (na adresu, broj koji je član dao udruzi). To vrijedi za običnu i izvanrednu Opću skupštinu. Dnevni red mora biti priložen rasporedu Opće skupštine. Okupljanje Opće skupštine može obaviti odbor (sek. 1 i sek.2 lit. a-c), računovođa/revizor (sek. 2 lit. d) ili kustos/povjerenik kojeg je instalirao sud (sek. 2 lit. e).

(4) Pisani zahtjevi za Opću skupštinu moraju se dostaviti odboru najkasnije tri dana prije datuma održavanja Opće skupštine, putem e-maila ili telefaksa.

(5) Valjane odluke – osim onih zahtjeva o okupljanju izvanredne Opće skupštine – mogu se donositi samo u vezi s temama dnevnog reda.

(6) Svi članovi imaju pravo prisustvovati Općoj skupštini, ali samo punopravni članovi i počasni članovi imaju pravo glasa. Svaki od tih članova ima 1 glas. Prijenos glasanja drugom moguć je u obliku pisanog odobrenja.

(7) Opća skupština ima kvorum bez obzira na broj prisutnih članova.

(8) Izbori i donošenje odluka obično se održavaju običnom većinom danih i valjanih glasova.
Za odluke o promjeni statuta ili raspuštanju udruge potrebno je najmanje dvije trećine danih i važećih glasova.

(9) Predsjednik vodi Opću skupštinu i njegova predstavnika ako nije dostupan. Ako zastupnik također nije dostupan, najstariji prisutni član odbora vodi Opću skupštinu.

§ 10: Dodjele Glavne skupštine

Opća skupština ima sljedeće zadatke:

a) Donošenje odluka o prijedlozima;
b) prihvaćanje i odobravanje godišnjeg izvješća, izvješća o odgovornosti i bilance računovođa/revizora;
c) Izbor i razrješenje članova odbora i računovođa/revizora;
d) odobravanje pravnih transakcija između računovođa/revizora;
e) Pražnjenje ploče;
f) Određivanje naknade za pridruživanje i naknade za članstvo;
g) Dodjela i povlačenje počasnih članstva;
h) donošenje odluka o izmjenama statuta i dobrovoljnom raspuštanju udruge;
i) Savjetovanje i donošenje odluka o drugim točkama dnevnog reda.

§ 11: Ploča

(1) Odbor se sastoji najmanje od predsjednika/predsjednice kao vodeće institucije i blagajnika kao financijske institucije.

(2) Odbor bira Opća skupština.

(3) Odbor ima pravo, u slučaju da jedan član odbora podnese ostavku, kooptirati drugog člana koji se može birati. To mora potvrditi sljedeća Glavna skupština. Ako cijeli odbor odustane ili nije dostupan duže vrijeme bez kooptiranja nekog drugog, službeni računovođa mora okupiti Opću skupštinu kako bi izabrao novi odbor. Ako i službeni računovođa nije sposoban za djelovanje, svaki punopravni član koji shvati ovu izvanrednu situaciju, mora podnijeti zahtjev za povjerenika na nadležnom sudu, koji mora okupiti dodatnu običnu Opću skupštinu.

(4) Mandat odbora je 4 godine, moguć je ponovni izbor. Svaka funkcija u ploči mora biti izvršena osobno.

(5) Odbor će okupiti predsjednik/predsjednica, ako nema zastupnika, u pisanom ili usmenom obliku. Ako je predsjedniku/predsjednici neočekivano zabranjeno dulje vrijeme, svaki član odbora ima pravo okupiti odbor.

(6) Odbor ima kvorum ako su pozvani svi članovi i ako je prisutna najmanje polovica članova.

(7) Odbor donosi odluku običnom većinom glasova. U slučaju neodlučenog ishoda, odlučit će se glasovi predsjedavajućeg/predsjednice.

(8) Predsjednika će obnašati predsjednik/predsjednica, zastupnik ako nije dostupan. Ako i oni nisu dostupni, osoba koju će izabrati većina članova odbora.

(9) Osim smrti i isteka mandata (3), funkcija člana odbora može se prekinuti razrješenjem (9) i ostavkom (10).

(10) Opća skupština ima pravo razriješiti cijeli odbor ili članove odbora. Razrješenje stupa na snagu kada se imenuju novi članovi odbora ili odbora.

(11) Članovi odbora imaju pravo podnijeti ostavku u pisanom obliku. Ostavka se mora uputiti odboru, ili u slučaju da cijeli odbor podnese ostavku, Općoj skupštini. Ostavka stupa na snagu suodlučivanjem (2) ili izborom nasljednika.

§ 12: Dodjele Odbora

Odbor je dužan upravljati udrugom. To je "upravljačka institucija" prema ustavu udruge 2002. Odbor ha za obavljanje svih dužnosti koje nisu dodijeljene drugoj instituciji udruge prema statutu. U njegovoj sferi djelovanja posebno su sljedeći zadaci:

(1) Instaliranje odgovarajućeg sustava kontrole i računovodstva s trenutnim evidentiranjem svih prihoda/rashoda i evidencijom sve imovine i obveza kao minimalnih zahtjeva.

(2) Priprema procijenjenog dohotka, izvješće o odgovornosti i bilanca,

(3) Priprema i okupljanje Opće skupštine u slučajevima §9, 1 i 2 lit. a-c, ovog statuta;

(4) informiranje članova o aktivnostima udruženja, uspješnosti i pregledanoj bilanci,

(5) upravljanje imovinom i novcem udruženja;

(6) Prihvatiti i negirati/otpuštati punopravne članove i podržavajuće/izvanredne članove;

(7) Prihvatiti i otpustiti zaposlenike udruge.

13.: Posebne obveze pojedinih članova odbora

(1) Predsjednik/predsjednica bavi se svakodnevnim poslovanjem udruge. Blagajnik podržava predsjednika/predsjednicu i odgovoran je za financijske rezultate udruge.

(2) Udrugu predstavlja predsjednik/predsjednica. Pisani dokumenti udruge trebaju potpis predsjednika za dobivanje pravnog statusa, u pitanjima novca / financija dokumentima je potreban potpis blagajnika. Pravni poslovi između članova uprave i udruge moraju imati
odobrenje drugog člana odbora.

(3) Odobrenja za pravne akte, za službeno zastupanje udruge ili potpisivanje u njezino ime, mogu izdavati isključivo članovi odbora navedeni u 2.

(4) U slučaju neposredne opasnosti, predsjedavajući/predsjednica ima pravo, čak i u poslovima, koji su u sferi djelovanja Opće skupštine ili odbora, poduzeti mjere na vlastitu odgovornost. Interno se te radnje moraju odobriti nakon toga.

(5) Predsjednik/predsjednica ima vodećeg predsjednika u Općoj skupštini i odboru.

(6) Predsjednik/predsjednica odgovorna je za protokol za Opću skupštinu i odbor.

(7) Blagajnik je odgovoran za uredno financijsko ponašanje udruge.

§ 14: Računovođe/revizori

(1) Dva računovođe bira Opća skupština na razdoblje od četiri godine. Reizbor je moguć. Računovođe ne smiju biti dio ustanove udruge osim Opće skupštine, čija je obveza kontrolirati.

(2) Računovođe su odgovorni za kontrolu tekućeg poslovanja kao i za kontrolu financijskih rezultata udruge prema urednom računovodstvu i zakonskom korištenju resursa.
Odbor mora računovođama dati sve potrebne dokumente i informacije. Računovođe moraju obavijestiti odbor o rezultatima ispitivanja.

(3) Za pravne poslove između računovođe i udruge potrebno je odobrenje Opće skupštine. U suprotnom, zakonske odredbe članka 11. odjeljka 8. do 10. primjenjuju se na računovođe na odgovarajući način.

§ 15: Arbitražno vijeće

(1) Za sporazumnu prilagodbu svih sporova koji proizlaze iz pridruživanja potrebno je riješiti unutarnji arbitražni odbor. Mora se primijeniti "odbor za posredovanje" udruge prema Austrijskom zakonu o pridruživanju iz 2002. godine, a ne arbitražni sud prema §§ 577 ff ZPO.

(2) "Odbor za posredovanje" sastoji se od 3 punopravna člana. Sastojat će se na sljedeći način. Jedan partner u sporu mora u pisanom obliku objaviti odbor člana "odbora za posredovanje". U roku od 7 dana odbor traži od druge stranke u sporu da imenuje člana "odbora za posredovanje" u roku od 14 dana.
Nakon obavijesti putem odbora u roku od 7 dana, dva nominirana arbitra izabrala su trećeg člana za predsjednika "odbora za posredovanje" u roku od 14 dana. U slučaju neodlučenog ishoda, o izborima se odlučuje ždrijebom. Arbitari ne smiju biti dio institucije - osim Opće skupštine - čiji su postupci predmet spora.

(3) . "Odbor za posredovanje" odlučuje nakon što je saslušao obje strane i pod nazočnošću svih svojih članova običnom većinom. Odlučuje prema svom najboljem znanju i savjesti. Njegove odluke su konačne i obvezujuće interno.

§ 16: Dobrovoljno raspuštanje udruge

(1) O dobrovoljnom raspuštanju udruge može odlučiti samo Opća skupština i to dvotrećinskom većinom važećih glasova.

(2) Opća skupština također odlučuje, ako postoji imovina udruge, kako se namiruju. Opća skupština mora instalirati likvidatora i odlučiti što će se dogoditi s imovinom udruge, nakon što se uravnoteže sve dubine. Preostala imovina mora se prenijeti na udruženje slične namjene i daljnje uporabe u skladu s člankom 2.